Provádění a stavební management II

Užití metodiky stavebně technologického projektování objektů, staveb a urbanistických souborů se zaměřením na souvislosti stavebně technologického návrhu objektů a staveb s projektovým řešením, zkracování lhůt projektové a inženýrské přípravy a výstavby, umožnění realizace staveb v návaznosti na čerpání investičních zdrojů. Řešení provozu na staveništi a mimo staveniště, bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi, ochrana životního prostředí během výstavby.Orientace architekta v metodách organizování a řízení, proces řízení v prostředí práce architekta jako manažera projektů , řídící struktury a systém řízení projektových a inženýrských subjektů, základní manažerské funkce, dovednosti, hlavní úkoly architektů jako manažerů, nástroje rozhodování. Cvičení ve skupinách 24 studentů.

Kód: 524PAMN
Semestr: 7
Program: M
Rozsah: 2+1
Kredit: 3
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Podmínky pro zapsání předmětu PAMN

Uzavření bakalářského studia a přihlášení do magisterského

Rozvrh hodin 2018/2019 PDF 302 kB

1.

Stavebně technologická studie, investiční procesy, struktury prostorová , technologická. Rozborový list, plánovací karta. ( Ing. Vítězslav Vacek, CSc. )


přednáška 1 (PDF  1,6 MB)
2.

Časová struktura a časové plánování, staveništní provoz, vliv stavby na okolí, zásady BOZP a ochrana ŽP, metody výstavby. ( Ing. Vítězslav Vacek, CSc. )


přednáška2 (PDF  1,7 MB)
3.

Výstavba a stavebnictví, účastníci ve výstavbě, právní rámec. EIA, rozhodovací faktory.

( doc.,Ing. Dana Měšťanová, CSc. )


přednáška 3 (PDF  1,6 MB)
4.

Organizace a řízení výstavbového projektu ze strany investora a stavebníka, životní cyklus.

( doc.,Ing. Dana Měšťanová, CSc. )
přednáška4 (PDF  1,9 MB)
5.

Celkové náklady na pořízení stavby, financování a ekonomické hodnocení, cena projekčních prací. Časové plánování. ( doc.,Ing. Dana Měšťanová, CSc. )

6.

Zadávání stavebních zakázek( doc.,Ing. Dana Měšťanová, CSc. )

7.

Zásady zpracování nabídek, vyhodnocení nabídek,předvýrobní příprava( doc.,Ing. Dana Měšťanová, CSc. )

8.

Rozpočtování, kalkulace( doc.,Ing. Dana Měšťanová, CSc. )

9.

Výrobní příprava, operativní řízení, realizace stavby( doc.,Ing. Dana Měšťanová, CSc. )

10.

Stavbyvedoucí, mistr, stavební dělník( doc.,Ing. Dana Měšťanová, CSc. )

11.

Faktura, konečná faktura, závěrečné technicko-ekonomické hodnocení stavby( doc.,Ing. Dana Měšťanová, CSc. )

12.

Předávací protokol, užívání stavby( doc.,Ing. Dana Měšťanová, CSc. )

13.

Controlling, rizika, marketingové shrnutí, opakování ke zkoušce( doc.,Ing. Dana Měšťanová, CSc. )

Poznámka k přednáškám

V průběhu přednášek budou psány 2 - 3 termínově neohlášené testy v rozsahu 1 - 2 otázek. Napsání testů není povinné, ale v případě nerozhodné známky při vlastní zkoušce bude výsledek a četnost testů přínosen.

Doporučená literatura a podklady

Podklady:
 • VHR PDF 530 kB

 • Finanční plán PDF 42,8 kB

 • Výkaz výměr PDF 929 kB

 • Směrné ceny PDF 73,3 kB

 • Rozpočet - tiskopis PDF 991 kB

 • Rozpočet PDF 21,9 kB

 • Faktura PDF 925 kB

 • Stavební deník PDF 3,4 MB

 • Podmínky zkoušky

  Zkouška se bude sestávat ze:

  • strukturovaného testu
  • otázek s alternativními odpověďmi
  • otázek na vlastní formulaci odpovědí
  • příkladů s výpočtem

  Test bude hodnocen body. Výsledek pod bodovou hranici - neuspěl.

  Přednášející

  Cvičení

  Zadání cvičení

  1.
  Zadání PAMN (PDF  173 kB)
  Rozborový list (PDF  123 kB)
  Plánovací karta (PDF  21,5 kB)

  Cvičící

   

   

   

  Přednášky

  Cvičení

  Pomůcka pro cvičení z části ORG

  Výsledky cvičení z části REA

   


  Topinfo CMScopyright (c) 2008-2019 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899