Činnost ústavu je zaměřena na oblasti:

Technická zařízení budov (TZB)

Zdravotní technika, vytápěcí technika a vzduchotechnika, netradiční zdroje energie, elektrotechnika a umělé osvětlení, strojní a komunální technická zařízení.

Technická infrastruktura (TI)

Obslužné systémy, přenos hmot, energie a informací. Návaznosti jednotlivých staveb a jejich souborů na tyto systémy.

Stavební fyzika (SF)

Tepelná technika budov, akustika, denní a sdružené osvětlení.

Provádění staveb a stavební management (PAM)

Konstrukčně výrobní systémy technologických etap stavebních objektů; souvislosti stavebně technologického návrhu objektů a staveb s projektovým řešením; projekt organizace výstavby. Provádění dřevěných a nízkoenergetických budov.

Ekonomika a organizace (EKON)

Ústav poskytuje základní orientaci v ekonomických vztazích při přípravě a realizaci stavebního díla, právu správním, hospodářském a živnostenském při podnikání, investování, projektování, územním a stavebně správním řízení, státním dohledu a ekologii stavění.

V úlohách zadávaných zejména ve cvičeních jednotlivých předmětů mají studenti příležitost rozšířit řešení ateliérových projektů o nové poznatky z návazných oborů a rozpracovávat podrobněji svoje projektová řešení.

Právo (P)

Systém práva, přehled právních předpisů veřejného a soukromého práva dotýkajících se výstavby a výkonu profese.

Ústav zabezpečuje výuku v doktorském studijním programu oboru architektura a pozemní stavitelství, do činnosti členů ústavu patří vědecko-výzkumná, publikační, expertní a projektová činnost.

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2024 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899