Věda a výzkum

Granty :

Konference, výstavy a workshopy pořádané ústavem:

Konference:

Udržitelný životní cyklus vody, jeho ekonomická návratnost a vliv na podobu objektu, urbanizovaného území a krajiny, 19.5.2020

Studentské návrhy energeticky úsporných – pasivních, hybridních nebo energeticky aktivních objektů posuzované z hlediska hospodaření s veškerou vodou objektu a jeho dopad na  uspořádání budov, urbanizovaného území či krajiny. Součástí všech návrhů řešení je vyhodnocení vodního hospodářství z pohledu šedé a modré vodní stopy a zároveň vhodnosti a ekonomického dopadu jejího zpětného využívání, akumulace či retence. Řešení by měla zohlednit i ekonomickou stránku návrhu, a to nejen z pohledu možných dotací, ale především z pohledu nákladů a prosté návratnosti. Podstatným faktorem návrhu je i výsledný architektonický výraz budovy, území či krajiny.

Dřevostavby a dřevo jako konstrukční a designový prvek, 8.9.2020

Vzhledem ke kladným ohlasům studentů, je již 3. ročník úspěšné konference z roku 2018 a 2019 zaměřena na navrhování a provádění dřevostaveb a dřevo jako konstrukční a designový prvek.
Cílem konference je mezi studenty šířit osvětu o navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb, seznamovat je s novými konstrukcemi a technologiemi a jejich aplikacemi do navrhování, s vývojem dřevěné architektury v České republice a v zahraničí s rozvojem vícepodlažních budov, s ochranou dřeva a konstrukcí proti biotickému a abiotickému napadení, s protipožární ochranou; s navrhováním a kontrolou difúzně otevřených a uzavřených konstrukcí obalových plášťů apod. a letos právě s důrazem na samotný materiál - dřevo, který je jak konstrukční prvek, tak také krásný designový prvek.
Dalším cílem konference je příprava studentů k samostatné práci a prezentaci na konferencích, obhajobách diplomových a dizertačních prací, prezentaci vlastních návrhů v architektonických soutěžích a v architektonické praxi.
Výstupem je studentská konference s prezentací příspěvků, které budou uveřejněny ve sborníku, včetně všech došlých příspěvků. Následně bude uspořádán 3. ročník výstavy posterů nejlepších prací, kterou se nám jak v roce 2018, tak v roce 2019 podařilo propojit s veřejně uznávanou akcí "Salon dřevostaveb".

Studentská vědecká konference Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů energie v architektuře v kontextu cirkulární ekonomiky, 14.5.2019

SBORNÍK - k prohlédnutí níže

Současná energetická koncepce společnosti je zaměřena při návrhu objektů  nebo sídelních celků na hledání úsporných energetických opatření v kontextu cirkulární ekonomiky. Zapojení alternativních zdrojů energie  pro vytápění, chlazení a ohřev TV se uplatňuje nejen při návrhu nových staveb, ale lze je využít i při rekonstrukcích objektů již stávajících.  Při jejich navrhování a kombinování je nutné zohlednit jak energetickou a tepelně-technickou stránku věci, tak i ekonomické hledisko.  Právě ekonomika, vhodnost a výhodnost návrhu hraje velkou roli při celkové nebo částečné rekonstrukci, změně nebo úplné výměně technologií v již stávajících objektech nebo lokalitách. Stejný důraz je kladen i na hospodaření s vodou v objektu, případně sídelním celku.

Studentská vědecká konference Dřevěné konstrukce a dřevostavby se zvláštním zaměřením na občanskou výstavbu, 7.5.2019

2. ročník úspěšné konference z roku 2018 je zaměřena na navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb se zvláštním zaměřením na občanskou výstavbu.
Cílem konference je mezi studenty šířit osvětu o navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb, seznamovat je s novými konstrukcemi a technologiemi a jejich aplikacemi do navrhování; s vývojem dřevěné architektury v České republice a v zahraničí s rozvojem vícepodlažních budov; s ochranou dřeva a konstrukcí proti biotickému a abiotickému napadení; s protipožární ochranou; s navrhováním a kontrolou difúzně otevřených a uzavřených konstrukcí obalových plášťů apod. a to vše především v sektoru staveb pro občanskou vybavenost.
Dalším cílem konference je příprava studentů k samostatné práci a prezentaci na konferencích, obhajobám diplomových a dizertačních prací, a prezentaci vlastních návrhů v architektonických soutěžích a v architektonické praxi.
Výstupem je studentská konference s prezentací příspěvků, které budou uveřejněny ve sborníku, včetně všech došlých příspěvků. Následně bude uspořádán 2. ročník výstavy posterů nejlepších prací, kterou se nám již v roce 2018 podařila propojit s veřejně uznávanou akcí "Salon dřevostaveb".

Podklady ke stažení viz konec stránky (vzor poster, šablona příspěvek)

Výstavy pořádané ústavem:

Výstava SVK 45/20/F5 Udržitelný životní cyklus vody, jeho ekonomická návratnost a vliv na podobu objektu, urbanizovaného území a krajiny

7. - 18.2020, Praha

Výstava SVK 40/20/F5 Dřevostavby a dřevo jako konstrukční a designový prvek

7. - 18.12.2020, Praha

Výstava příspěvků ze studentská vědecké konference Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů energie v architektuře v kontextu cirkulární ekonomiky

Liberec

Praha 9.-20.12.2019

Výstava posterů studentské vědecké konference Dřevěné konstrukce a dřevostavby se zvláštním zaměřením na občanskou výstavbu

Liberec

Praha 9.-20.12.2019

VÝSTAVY studentských prací v rámci SVK 41/19/15 Dřevěné konstrukce a dřevostavby se zvláštním zaměřením na občanskou výstavbu" a SVK 39/18/F5 "Dřevěné konstrukce a energeticky úsporné dřevostaby", Volyně 16.-17.4.2019

Workshop archibeton 2019 (www.archibeton.cz )

Výstava studentské vědecké konference "Dřevěné konstrukce a energeticky úsporné dřevostavby", 5.-28.11.2018

     

Výstava DIY Archibeton, 5.-28.11.2018

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2022 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899