Provádění a stavební management II

Užití metodiky stavebně technologického projektování objektů, staveb a urbanistických souborů se zaměřením na souvislosti stavebně technologického návrhu objektů a staveb s projektovým řešením, zkracování lhůt projektové a inženýrské přípravy a výstavby, umožnění realizace staveb v návaznosti na čerpání investičních zdrojů. Řešení provozu na staveništi a mimo staveniště, bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi, ochrana životního prostředí během výstavby.Orientace architekta v metodách organizování a řízení, proces řízení v prostředí práce architekta jako manažera projektů , řídící struktury a systém řízení projektových a inženýrských subjektů, základní manažerské funkce, dovednosti, hlavní úkoly architektů jako manažerů, nástroje rozhodování. Cvičení ve skupinách 24 studentů.

Kód: 524PAMN ( PRES2 )
Semestr: 7
Program: M
Rozsah: 2+1
Kredit: 3
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Podmínky pro zapsání předmětu PRES2

Uzavření bakalářského studia a přihlášení do magisterského

Rozvrh hodin ZS 2020/2021

1.

Stavebně technologická studie, investiční procesy, struktury prostorová , technologická. Rozborový list, plánovací karta.

2.

Časová struktura a časové plánování, staveništní provoz, vliv stavby na okolí, zásady BOZP a ochrana ŽP, metody výstavby.

3.

Výstavba a stavebnictví, účastníci ve výstavbě, právní rámec. EIA, rozhodovací faktory.

4.

Organizace a řízení výstavbového projektu ze strany investora a stavebníka, životní cyklus.

5.

Celkové náklady na pořízení stavby, financování a ekonomické hodnocení, cena projekčních prací. Časové plánování.

6.

Zadávání stavebních zakázek

7.

Zásady zpracování nabídek, vyhodnocení nabídek,předvýrobní příprava

8.

Rozpočtování, kalkulace

9.

Výrobní příprava, operativní řízení, realizace stavby

10.

Stavbyvedoucí, mistr, stavební dělník

11.

Faktura, konečná faktura, závěrečné technicko-ekonomické hodnocení stavby

12.

Předávací protokol, užívání stavby

13.

Controlling, rizika, marketingové shrnutí, opakování ke zkoušce

Poznámka k přednáškám

V průběhu přednášek budou psány 2 - 3 termínově neohlášené testy v rozsahu 1 - 2 otázek. Napsání testů není povinné, ale v případě nerozhodné známky při vlastní zkoušce bude výsledek a četnost testů přínosen.

Doporučená literatura a podklady

Podklady:
 • VHR PDF 530 kB

 • Finanční plán PDF 42,8 kB

 • Výkaz výměr PDF 929 kB

 • Směrné ceny PDF 73,3 kB

 • Rozpočet - tiskopis PDF 991 kB

 • Rozpočet PDF 21,9 kB

 • Faktura PDF 925 kB

 • Stavební deník PDF 3,4 MB

 • Podmínky zkoušky

  Zkouška se bude sestávat ze:

  • strukturovaného testu
  • otázek s alternativními odpověďmi
  • otázek na vlastní formulaci odpovědí
  • příkladů s výpočtem

  Test bude hodnocen body. Výsledek pod bodovou hranici - neuspěl.

  Přednášející

  Cvičení

  Zadání cvičení

  1.
  zadání cvičení (PDF  238 kB)
  Rozborový list (PDF  123 kB)
  Plánovací karta (PDF  21,5 kB)

  Cvičící

   

   

   

  Přednášky

  Cvičení

  Pomůcka pro cvičení z části ORG

  Výsledky cvičení z části REA

   


  Topinfo CMScopyright (c) 2008-2023 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899