Provádění a stavební management I

Problematika stavebně technologického projektování - souběžný návrh konstrukce a jejího provedení, nasazení potřebných strojů, pomocných konstrukcí a zařízení staveniště pro jednotlivé konstrukčně výrobní systémy technologických etap pozemních objektů (zemní práce až dokončovací práce a kompletace). Zapracování stavebně technologických hledisek do projektového řešení objektů výběrem vhodných variant konstrukčně výrobních systémů (řešení spodní a vrchní stavby a jejich vyhodnocení ze stavebně technologických hledisek) - návrh a realizace architektonických konstrukcí a detailů a jejich posouzení z hlediska složitosti provedení a zajištění. Cvičení ve skupinách 24 studentů.

Kód: 524PRES1 (524PAM1)
Semestr: 6
Program: B
Rozsah: 2+2 ( 3+3 ) - 9 týdnů
Kredit: 4
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Distanční výuka: PAMI - podklady k výuce Moodl Konzultace probíhají pouze přes systém MOODLE, jak PAM tam BAKALARSKE PRACE v sekci PAM!

Rozvrh hodin LS 2019/2020 PDF 207 kB

1. Stavebně technologický projekt, stavební a investiční procesy
1. přednáška (PDF  2 MB)
2.TE zemní konstrukce
2. přednáška (PDF  6,3 MB)
3.TE základy a hrubá spodní stavba
3. přednáška (PDF  2,6 MB)
4.TE hrubá vrchní stavba
4. přednáška (PDF  6,9 MB)
5.Požadavky na zařízení staveniště, zásady BOZ a ochrany ŽP
5. přednáška (PDF  3,6 MB)
6.TE zastřešení, provádění konstrukcí šikmých a plochých střech
6. přednáška (PDF  4 MB)
7.TE obvodový plášť, těžký a lehký, zateplovací systémy
7. přednáška (PDF  2,7 MB)
8.TE hrubé vnitřní konstrukce
8. a 9. přednáška (PDF  2,5 MB)
9.TE dokončovací konstrukce, Provádění prací za nepříznivých podmínek, speciální betony

Doporučená literatura a podklady

  • Doc. Gail, doc. Pánek - Realizace staveb a souborů – Konstrukčně výrobní systémy hrubé stavby
  • Doc. Gail, doc. Pánek - Realizace staveb a souborů – Technologie dokončování pozemních objektů
  • Doc. Gail, doc. Pánek - Realizace staveb a souborů – Stavební technologie projektování
  • Internetové stránky ústavu s odkazy
  • 183/2006Sb. Stavební zákon
  • Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb
  • Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
  • Nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu

ODKAZY


Doka - bednění
Peri - bednění
Paschal - bednění
ISD-NOE - bednění
Liebherr - jeřáby a další stavební stroje
Potain - jeřáby a další stavební stroje
Peiner - jeřáby a další stavební stroje

Přednášející

Cvičení

Na cvičení si přineste vytisknuté zadání - příloha níže
1.
šablona stavba (PPTX  112 kB)
vzor popisky (XLSX  10,8 kB)
Ochranná pásma (PDF  138 kB)

Poznámka ke cvičením

Upřesněné zadání Bakalářké práce z části PAM (REA)
Zadání vytiskněte a po vyplnění a podpisu přiložte k zadávacím listům jako přílohu

Zadání je umístěno ke stažení na stránce ústavu Bakalářská práce

Cvičící

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2022 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899