Právo

Systém práva, přehled právních předpisů veřejného a soukromého práva dotýkajících se výstavby a výkonu profese se zvláštním zaměřením na stavební zákon a prováděcí vyhlášky k němu; správní řád a systém veřejné správy; památková péče, péče o veřejné zdraví, o přírodu a krajinu a některé další předpisy související s péčí přírodní a krajinné složky životního prostředí (les, voda, ovzduší, ZPF); předpisy o infrastruktuře dopravní a technické; práva k duševnímu vlastnictví, zejména práva autorská; zákon o výkonu povolání s prováděcími profesními předpisy; smlouva o sdružení a typy smluv obchodních pro podnikání; profesní předpisy a standardy pro projektovou praxi: řízení zakázky, profesní standardy výkonové a dokumentační pro projekt stavby, profesní smlouvy pro projekt a provedení stavby, profesní standardy pro plánovací praxi, zejména standardy výkonů pořizovatelských a zpracovatelských v územním plánování; zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže.

Kód: 524P
Semestr: 8
Program: M
Rozsah: 2+0
Kredit: 2
Hodnocení: zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Distanční výuka: Právo - soubor všech přednášek zaslán studentům prostřednictvím úschovny s pokyny pro samostudium a s výzvou, aby případně konzultovali prostřednictvím e-mailu. Přednášky i s doporučenou literaturou budou dány i na Moodle

Rozvrh hodin LS 2018/2019 PDF 207 kB

Úvod do práva – krátký exkurs k vývoji stavebního práva a práva výkonu povolání; ústavní předpoklady a podmínky výkonu povolání a činnosti se zvláštním právním režimem (zejména související s výstavbou); přehled právních předpisů dotýkajících se výstavby (územního plánování a stavebního řádu) v širších právních a věcných souvislostech; literatura ke studiu
1.Výkon povolání – srovnání se zahraničím a výkon povolání v ČR; základní výkonové fáze; Stavební zákon a prováděcí předpisy I: stavební zákon
2.Stavební zákon a prováděcí předpisy II: stavební zákon, vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci – standardy pořizování územně plánovací dokumentace
3.Stavební zákon a prováděcí předpisy III: vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona; vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu; vyhláška o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
4.Správní řád a systém veřejné správy I: správní řád
5.Správní řád a systém veřejné správy II: správní řád; správní řád soudní; systém veřejné samosprávy územní a personální / zákon o obcích, krajích a hl. m. Praze / profesní komory)
6.Vybrané související zákony I: zákon o státní památkové péči; zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA)
7.Vybrané související zákony II: zákon o ochraně přírody a krajiny; zákon o vodách; zákon o ovzduší; zákon o pozemních komunikacích; zákon o podnikání v energetice; zákon o elektronických komunikacích; zákon o odpadech
8.Vybrané související zákony III: autorský zákon
9.Profesní standardy pro projektovou praxi I: řízení zakázky – srovnání se zahraničím; profesní standardy výkonové a dokumentační; profesní standardy výkonové a dokumentační pro projekt stavby, jeho projednání a provedení
10.Profesní standardy pro projektovou praxi II: profesní standardy výkonové a dokumentační pro projekt stavby, jeho projednání a provedení
11.Profesní smlouvy na provedení stavby (například FIDIC) Profesní standardy pro plánovací praxi I: standardy výkonů pořizovatelských a zpracovatelských v územním plánování
12.Profesní standardy pro plánovací praxi II: standardy dokumentace v územním plánování; Zakázky a jejich řízení: formy zakázek; zadávání (veřejných) zakázek; architektonické a urbanistické soutěže; řízení zakázek
13.Zákon o výkonu povolání s prováděcími profesními předpisy I: zákon o výkonu povolání a prováděcí předpisy; formy výkonu povolání – smlouva o VOS, o sdružení / SRO / partnerství; Typy smluv obchodních pro podnikání I: profesní smlouvy na projekt; profesní smlouvy plánovací; profesní smlouvy na dodávku stavby
14.Typy smluv obchodních pro podnikání II: profesní smlouvy mandátní/příkazní; profesní smlouvy licenční

Přednášející

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2022 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899