Ekonomie staveb a sídel

Orientace absolventa fakulty v prostředí tržní ekonomiky a ve fázích životního cyklu projektů, makroekonomický koloběh, základní pojmy z oblasti stavební ekonomiky, celkové náklady stavby, technicko - hospodářské ukazatele, kalkulace, tvorba cen projektových prací, inženýrských činností a stavebních objektů. Vybrané otázky z makroekonomie, ekonomická efektivnost – hospodárnost projektu, zásady měření hospodárnosti, veličiny vstupující do propočtu efektivnosti, náklady, jejich členění, kapitalizace, reálná hodnota stavby a pozemků, návratnost, rentabilita. Hodnocení investičních projektů, vztah technické a ekonomické proveditelnosti, investování. Ekonomika v území. Vliv trhu a regulace na prostorové uspořádání měst a regionů, územní rozvoj. Posouzení komerční rozvojové investice v území. Veřejné investice. Cvičení ve skupinách 24 studentů.

Kód: 524EKON ( PRES3 )
Semestr: 8
Program: M
Rozsah: 2+1
Kredit: 3
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Distanční výuka: Přednášky níže, sledujte i MOODle EKN Cvičení Všichni studenti dostali Emaily, výuka bude probíhat přes MOODLE již tam jsou návody a ukázky pro první 2. cvičení + diskuzní fórum k jednotlivým úlohám, odevzdávání tamtéž.)

Rozvrh hodin LS 2019/2020 PDF 207 kB

1.EKONOMIKA V ÚZEMÍ; nabídka a poptávka, aplikace ekonomických zákonů pro území, trh nemovitostí a jeho specifika, změna komerční hodnoty budovy v čase, oceňování nemovitostí
2.PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ, VLIV TRHU A REGULACE; rozmístění bydlení a pracovišť ve městě, Teorie trade off, lokalizace zpracovatelského průmyslu, vliv rozvoje dopravy a technické infrastruktury, územní plánování, vliv na hodnotu nemovitostí
3.ÚZEMNÍ ROZVOJ; investice do územního rozvoje, ekonomické posouzení investice, metody hodnocení ekonomické proveditelnosti projektu, rizika spekulativního developmentu, vztah úrokových sazeb a „hodnoty času“
4.VEŘEJNÉ INVESTICE; kritérium obecné prospěšnosti – Paretův axiom, užití veřejných zdrojů, Cost and Benefit Analysis, C&B, CBA, náklady, užitek, celkové posouzení
5.Výstavbový projekt, fáze výstavbového projektu, posouzení investičního projektu, metody hodnocení ekonomické proveditelnosti, cenové mapy, inženýring, externality, klastry, financování obcí, cash-flow, PPP, stavebně technologické projektování, Zákon o DPH
přednáška5a (PDF  3 MB)
přednáška 5b (PDF  1,5 MB)
přednáška 5c (PDF  824 kB)
6.Podnikání ve stavebnictví, kapitálová struktura firmy, organizační struktura, řídící struktury a systém řízení projektových a inženýrských subjektů, projektová kancelář, založení vlastní firmy, úloha architekta jako manažera
přednáška 6 (PDF  1,1 MB)
7.Inovace, inovační cyklus, inovační podnikání, programy ČR a EU, nápad - výzkum - vývoj - příprava – užití, vědeckotechnický park, inovační firma, transfer technologií, ochrana průmyslového a duševního vlastnictví. Spisová služba, skartační řád, archivace. Insolvence
přednáška 7 (PDF  1022 kB)
8.Trojimperativ, projektové řízení, veřejné investice, zadávání posuzování staveb v LCC, životnost, ekonomická efektivnost, ekonomická životnost, efekty z užívání stavby, ekonomické posuzování, variantnost
přednáška 8 (PDF  3,3 MB)
9.Facility management, spolupráce architekta, správa budov, užívání stavby, ČSN EN 15221-1 FM, integrace činností k zajištění a rozvoji sjednaných služeb podporujících efektivnost, CMMS, CAFM, CPMS. Certifikace budov (LEED, BREEAM, SBToolCZ)
přednáška 9a (PDF  3,4 MB)
přednáška 9b (PDF  1 MB)
10.Rámec kontroly, audit, audit výkonnosti. ZS, Smart City. Marketing, marketingový mix. Riziková analýza obecně a v území. Bezpečnostní management, koordinátor BOZP. Účetnictví.
přednáška 10a (PDF  2,1 MB)
přednáška 10b (PDF  1,1 MB)
11.Buildpass - SW na porovnávání variant, vazby, vstupy, výstupy. Rozhodování, výběr kritérií, hodnocení variant, techniky použitelné v rozhodování, brainstorming, rolestorming, brainwriting, PESTLE, PEST, párové srovnání, Saatyho metoda, TOPSIS, hodnotová analýza, aj.
přednáška 11a (PDF  3,2 MB)
přednáška 11b (PDF  3,4 MB)
12.Vložená energie. Shrnutí - opakování ke zkoušce. Lze i předtermín. Přednáška viz 11b
13.Rektorský den) = poslední týden semestru

Podmínky zkoušky

Zkouška bude sestávat ze dvou testů, jeden za část přednášek za ústav 521 a druhý za 524. Testy budou hodnoceny body. Oba testy musí být znalostně napsány nad 50%. Test za ústav 521 nelze opakovat, zkouška bude řešena ústní zkouškou ústavem 524.

Přednášející

Cvičení

1.Úvod, projekt, zadání
2.Trh s nemovitostmi - výklad
3.Studie proveditelnosti - výklad
4.Konzultace
5.Dynamický model - konzultace
6.Konzultace
7.Odevzdání práce
8.
Zadání cvičení (PDF  139 kB)
Celkové náklady stavby (PDF  850 kB)
Faktura - tiskopis (PDF  925 kB)
Seznam literatury (PDF  135 kB)

Poznámka ke cvičením

Kriteria pro udělení zápočtu: odevzdání odsouhlasené vyhovující seminární práce,konzultace jednotlivýchčástí seminární práce Rozsah práce: individuální zadání na projekt ke komerčnímu využití Forma odevzdání: textová a výpočtová část svázaná ve formátu A4

Cvičící

 


Topinfo CMScopyright (c) 2008-2024 Ústav stavitelství II (15124) - Thákurova 7, Praha 6, tel: +420 224 354832, +420 233 333204, fax: +420 224 354899